Fanambarana antoko maitso – 10 febroary 2023

Rehefa mandinika ny fiainam-pirenena dia : 1) Mahatsapa fa mandalo fahasahiranana toy ny firenena maro maneran-tany i Madagasikara

Rehefa mandinika ny fiainam-pirenena dia :

1) Mahatsapa fa mandalo fahasahiranana toy ny firenena maro maneran-
tany i Madagasikara nohon’ny :
– fiparitahan’ny valan’aretina COVID 19 izay nampikatso ny
fiharian-karena,
– ny ady any Ukraine izay nampihisatra ny famatsiana sy ny
fifanakalozana maneran-tany ka mampisondrotra ny vidim-
piainana,
– ny fandalovan’ny rivo-doza izay nanimba ny foto-drafitr’asa maro
sy ny vokatra ka nitarika fisian’ny tra-boina, sns …

2) Mahita kosa anefa fa tsy niraviravy tànana ny Fitondrana manoloana
izany fahasahiranana izany fa manohy ny fandraisana andraikitra ka
afaka niroso hatrany amin’ny fanatanterahana ireo Velirano, ary
mendrika ho tohizana izany ezaka lehibe izany.

3) Mahita fa betsaka ny zava-bita toy ireo foto-drafitr’asa maro
mitsangana manerana ny Nosy toy ny sekoly, hôpitaly, kianja fanaovana
fanatanjahan-tena, barrages, pipe-line any atsimo sns…

Amin’ity taona 2023 ity dia fantatra fa mandalo kihon-dalana tsy azo
ihodivirana ny firenen-tsika, satria hiatrika ny fifidianana ny ho
Filoham-pirenena, zava-dehibe tokoa izany.

Tany tan-dalàna sy demokratika i Madagasikara ka efa mitsangana
avokoa ireo rafitra rehetra ara-panjakana manaraka ny voalazan’ny
Lalam-panorenana voakasika mivantana na ankolaka amin’ny
fikarakarana ny fifidianana.

Ny Antoko Maitso “Hasin’i Madagasikara” dia antoko mijoro ara-dalàna
nanomboka tamin’ny taona 2009. Manana ny Fotokevitra ijoroany
mazava tsara ny Antoko, dia ny : “AINA – TANY – RANO –
TONTOLO IAINANA”.

Isan’ireo nametraka sy miara-dia amin’ny fitondràna mijoro ankehitriny
izao ny Antoko Maitso satria mifanaraka tsara amin’ny fotokevitry ny
Antoko Maitso ireo veliranon’ny filoha, raha tsy hiteny afa-tsy ny
fandrakofana ala an’i Madagasikara, fizarana karatany maimaim-poana,
famatsiana rano amin’ny alalan’ny “pipeline” any Atsimo, fitandroana
ny tontolo iainan’ny mponina, sns.

Eo anatrehan’izany dia manao izao fanambarana izao :

– Miantso ny Filoham-pirenena ankehitriny, Andriamatoa Andry Nirina
RAJOELINA, ny Antoko Maitso ny mba hilatsahany indray ho kandidà
amin’ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahina tsy ho ela.

– Manasa ireo mpanao politika hiomana amin’ny fiatrehana ireo
fifidianana hifanesy : manamafy ny fototra, manabe sy manentana ny
vahoaka, manely ny fotokevitra, manomana kandidà, manara-maso ny
antsipiriany amin’ny fikarakarana izay ilaina amin’ny fifidianana.

– Mangataka ny mpanao politika mba hamela malalaka ireo Rafitra
mpanomana fifidianana hanao ny asany. Tany demokratika i
Madagasikara, malalaka ny fanehoan-kevitra, saingy tsy azo ekena kosa
ny fihetsika, na inona na inona endriny, entina hanakorontanana ny
fanjakana voafidy ara-pomba demokratika, na koa hanelingelenana ny
fanomanana sy ny fanatanterahana ny fifidianana izay hatao eto amin’ny
tany sy ny firenena. Tsy mendrika izany intsony ny Firenentsika sy ny
vahoaka Malagasy.

“RAHA MBOLA MISY NY MAITSO, TSY HO FOANA NY FANANTENANA”

Natao teto Antananarivo anio faha-10 Febroary 2023
Ho an’ny Antoko Maitso “Hasin’i Madagasikara”
Ny Filoha Mpanorina
Ny Birao Politika

Leave a Comment