Démarrage de la campagne de reboisement 2023 région Atsimo Atsinanana

Tanteraka omaly 04 mars 2023 ny fanokafana t@ fomba ofisialy ny taona fambolen-kazo 2022-2023 taty faritra ATSIMO ATSINANANA.

Tanteraka omaly 04 mars 2023 ny fanokafana t@ fomba ofisialy ny taona fambolen-kazo 2022-2023 taty faritra ATSIMO ATSINANANA. Tao Ambatomena Betsakay, CR Lopary Distrika Vangaindrano no nanatontosa izany ka zanankazo 10000 isa (kininina, Kanely, Hazo ala) no natsatoka t@ velaranrany 8ha ary olombelona sahabo 1800 no nanefa ny adidy nahitana n’y herivelona rehetra ato Faritra, avy Distrika Vangaindrano sy Distrika Farafangana.
Ny lanonana moa dia notarihin’ireo olona manan-kanja maro toy ny solombavam-bahoaka Depiote Rado, ny Governorany Faritra Dr Justin Mahafaky, n’y Préfet Farafangana, Chef Distrika Vangaindrano, Maire Lopary ary ireo talem-paritry marobe, ary ireo sampandraharaham-panjakana sivily s’y Miaramila.

Etoana dia manatitra ny fisaorana zakabe ho antsika rehetra tsy akanavaka nanefa ny adidy, misaotra manokana ireo vahiny avy tany Antananarivo sy Fianarantsoa dia Pr Jonah Ratsimbazafy filoha GERP, Mme Rina Mandimbiniaina, Rainforest Trust, n’y Tale Conservation International Fianarantsoa.
Misaotra bevata an’ireo mpiaramiobon’antoka rehetra sy ny tsy miankina (Banky isankarazany) ary ireo Antoko politika sy fikambanana maro samihafa nanohana izao hetsika izao.

Leave a Comment